ปัญหาของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ปัญหาของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ปัญหาของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ปัญหาของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ปัญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยที่ผ่านมา เกิดจากการที่ภาครัฐไม่มีแนวนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ รถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับกิจกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศจะเกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วน เพื่อการซ่อมแซมในอุตสาหกรรมเชื่อมโยงอื่นหรือเป็นการผลิตเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อน โดยตัวเครื่องที่ใช้ในการผลิตล้วนนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งสิ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศหรือเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่สูงนัก ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องมือกลที่ผลิตในประเทศจะเป็นเครื่อง Press, Grinding, Sawing, Lathe, Milling, Shaping, EDM และ Machining Center โดยกิจการที่เป็นของผู้ประกอบการไทยนั้นมักเป็นกิจการขนาดเล็กที่มีวงเงินลงทุนไม่สูงนัก และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตยังคงล้าหลัง

นอกจากนี้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือก็เป็นอุปสรรคสำคัญด้วยเช่นกัน ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิต ปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะทัศนคติของแรงงานที่ต้องการทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถจูงใจให้แรงงานมีฝีมือเข้าสู่ภาคการผลิตเครื่องจักรกลได้ รวมทั้งผู้ใช้เครื่องจักรในประเทศไม่ให้ความเชื่อถือต่อเครื่องจักรที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งทัศนคติเช่นนี้เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายยุทธศาสตร์ SMEs รายพื้นที่/รายสาขา สสว.