การตรวจสอบ EXTERNAL AUDIT ประจำปี 2562

การตรวจสอบ EXTERNAL AUDIT ประจำปี 2562

การตรวจสอบ EXTERNAL AUDIT ประจำปี 2562
สำหรับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)
สถานที่ : บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (จ.ระยอง)
วันที่ : 12 มิ.ย. 2562