อบรม ISO 14001 และ ISO 45001

อบรม ISO 14001 และ ISO 45001

พนักงานของบริษัทฯ เข้าอบรมมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและนำไปสู่การปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบที่ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

« ของ 2 »