การตรวจสอบ EXTERNAL AUDIT ประจำปี 2563

การตรวจสอบ EXTERNAL AUDIT ประจำปี 2563

การตรวจสอบ EXTERNAL AUDIT ประจำปี 2563
สำหรับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
สถานที่ : บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (จ.ระยอง)
วันที่ : 22 พ.ค. 2563

“เราตระหนักและใส่ใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นสิ่งสำคัญ” ผ่านไปได้ด้วยดีกับการตรวจประเมินภายนอก (External Audit) ประจำปี 2020 สำหรับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ที่ทางบริษัทฯ ของเราได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกท่าน