อบรมมาตรฐาน ISO 14001 & ISO 45001

TRAINING ISO 14001 & 45001

รายละเอียด

รายละเอียด : พนักงานเข้าอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ที่เวิร์คช้อปมัลติเฟส จ.ระยอง
วันที่ : เดือน เม.ย.-ส.ค. 2562 (2019)