TURNKEY

 

 

TURNKEY PROJECT

บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด ให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้าง (TURNKEY PROJECT) โดยเฉพาะงานด้านน้ำ อาทิ รับเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำ งานด้านการบริหารจัดการน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ เริ่มตั้งแต่บริการวางแผนและให้คำปรึกษา, งานออกแบบ, งานก่อสร้าง, บริการจัดหาเครื่องจักร, งานติดตั้งเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า, ระบบคอนโทรลและระบบสกาด้า, งานดูแลระบบและซ่อมบำรุง โดยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน คอยดูแลและไปควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ สอบถามรายละเอียดโทร. 02-168-3193-5 #109

วางแผนและให้คำปรึกษา (PLANNING AND CONSULTING)

PLANNING & CONSULTING

บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลทุกชนิด งานระบบไฟฟ้าและโยธา ที่ครอบคลุมการทำงานในทุกด้าน พร้อมช่วยดูแลและให้คำปรึกษา ตั้งแต่การคำนวณ การออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง การตรวจรับงาน และการบริหารโครงการ (Project Management) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความยุ่งยากในการดำเนินงานของลูกค้า

งานออกแบบ (DESIGN)

DESIGN

บริการรับออกแบบ/จัดทำแบบแปลน อาทิ แบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบงานระบบ โดยใช้ซอฟท์แวร์ 2D & 3D รวมถึงการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) และการถอดแบบ (BOM) การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของโครงการ เช่น ปั๊มน้ำ ตะแกงดักขยะ เครน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ โดยทีมผู้ออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

งานก่อสร้าง (CONSTRUCTION)

CONSTRUCTION

รับเหมางานก่อสร้างทุกประเภทแบบครบวงจร เช่น งานโครงสร้าง งานโยธา งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล ฯลฯ รวมถึงการดำเนินเรื่องขออนุญาติกับหน่วยงานราชการต่างๆ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและวิศวกร คอยดูแลและไปควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

บริการจัดหาเครื่องจักร (PRODUCT SUPPLY)

PRODUCT SUPPLY

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ อาทิ ปั๊ม (Pumps) คอมเพรสเซอร์ (Air/Gas Compressors) โบลเวอร์และปั๊มสุญญากาศ (Blowers & Vacuums) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ฯลฯ จากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมทุกประเภท

งานติดตั้งเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า (MECHANICAL AND ELECTRICAL INSTALLATION)

MECHANICAL & ELECTRICAL INSTALLATION

บริษัทฯ รับเหมางานติดตั้งเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า อาทิ ติดตั้งปั๊ม โบลเวอร์ (Blower) ระบบไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ ตลอดจนติดตั้งงานระบบต่างๆ (Engineering System) โดยทีมงานระดับมืออาชีพ สามารถให้บริการทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบคอนโทรลและระบบสกาด้า (CONTROL AND SCADA SYSTEM)

CONTROL SYSTEM AND SCADA SYSTEM

ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time สำหรับใช้ในการตรวจสอบสถานะ ตลอดจนควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม เช่น ด้านโทรคมนาคม การประปา การบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ที่ช่วยให้สามารถบริหารงาน วางแผนและแก้ไข สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

งานดูแลระบบและซ่อมบำรุง (SYSTEM OPERATION AND MAINTENANCE)

SYSTEM OPERATION AND MAINTENANCE

เรามีบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ รวมถึงการตรวจสอบดูแลระบบปฏิบัติการ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่มีความชำนาญทำการตรวจสอบ เพื่อลดความสูญเสียอันเกิดจากการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้กับเครื่องจักร โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันหรือข้อตกลงของแต่ละโครงการ